سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
از شهوت پنهان بپرهیزید : دانشمند دوست دارد که کنارش بنشینند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]